Публічний договір

Цей договір є Публічним договором згідно ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі за текстом – ЦК України) і має відповідну юридичну силу.

Відповідно до ст. 642 ЦК України повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору (Публічного договору), є одна з умов, що зазначені нижче:

 • Погодження з даним Публічним договором у відповідному діалоговому вікні на сайті www. www.budu.in.ua;
 • здійснення Клієнтом платежу Компанії або Банку за Товар;
 • фактичним споживанням послуг та/або придбанням товару у Компанії;
 • натисканням на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «Продовжити».

Договірні відносини між Компанією і Клієнтом оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «Продовжити», означає, що Клієнт, згідно чинного законодавства, взяв до виконання умови даного Договору публічної оферти.

Використання послуг та/або придбання Товару передбачає згоду Клієнта з правилами та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі, на сайті www.budu.in.ua, які є діючими на момент надання послуги або продажу товару.

Клієнт зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Компанія не зобов’язана додатково або будь-яким іншим способом інформувати Клієнта про наявність Договору, окрім публікації його на сайті www.budu.in.ua

Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб, в тому числі Клієнтів. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на сайті www.budu.in.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

1. Терміни

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Договір – даний публічний договір, що регулює відносини купівлі-продажу, післяпродажного сервісу та викупу Товару між Компанією і Клієнтом.

1.1.2. Товар – непродовольчі товари (мобільні телефони, аксесуари, комп’ютерна техніка, тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу.

1.1.3. Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН МОБАЙЛ»

1.1.4. Клієнт – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

1.1.5. Отримувач Товару – будь-яка дієздатна особа, що визначена Клієнтом у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.1.6. Банк – банківська установа, що має відповідну ліцензію на провадження банківської діяльності. В тексті договору Банк визначається лише як банківська установа з якою у Компанії укладена партнерська угода та зазначена на сайті www.budu.in.ua

1.1.7. Розстрочка платежу – порядок оплати Товару Клієнтом, при якому Клієнт укладає відповідні угоди з Банком та сплачує вартість Товару частинами. Умови та терміни розстрочки платежу не регулюються цим Договором, а є предметом регулювання договору між Клієнтом і Банком.

1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. Предмет Договору

2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Компанія зобов’язується передати у власність Клієнта обраний ним Товар, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Клієнта в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Клієнтом вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

3. Вибір Товару

3.1. Клієнт самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині на веб-сайті: www.budu.in.ua наявний і запропонований до продажу Товар, та заповнює необхідні форми «Залишити заявку»

3.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Клієнт обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Продовжити», що вважається фактом направлення Клієнтом відповідного Замовлення на обраний Товар.

3.3. Натисканням на кнопку «Продовжити» Клієнт підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Компанією про:

 • місцезнаходження та режим роботи Компанії;
 • основні характеристики та споживчі властивості обраного Клієнтом Товару;
 • вартість обраного Клієнтом Товару, а також вартість його доставки Клієнту;
 • спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Клієнтом Товару;
 • порядок прийняття претензій;
 • період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;
 • порядок розірвання даного Договору;
 • інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.4. Натисканням на кнопку «Продовжити» Клієнт підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

3.5. Строк обробки та оформлення Компанією направленого Клієнтом Замовлення на Товар становить до 5 (п’яти) робочих днів з дати надходження оплати за Товар.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Клієнт має право:

4.1.1. вимагати від Компанії повного та належного виконання умов даного Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

4.1.3. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.4. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.5. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Клієнт зобов’язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.2.2. укласти договір з Банком про Розстрочку платежу на Товар.

4.2.3. Виконувати належним чином умови Договору з Банком про Розстрочку платежу на Товар.

4.2.4. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу, способами та порядком її оплати;

4.2.5. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару.

4.2.6. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

4.2.7. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, а також Договором з Банком оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.8. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Компанія має право:

4.3.1. Викупити у Клієнта Товар або його частину в разі виконання ним умов Договору з Банком та умов цього Договору. Порядок оцінки і викупу встановлює Компанія одноособово та може змінювати його без попереднього повідомлення Клієнта.

4.3.2. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу;

4.3.3. проводити розпродажі та пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

4.3.4. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Компанія зобов’язується:

4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.4.2. надати Клієнту повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість;

4.4.3. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Клієнтом Товару до місця зазначеного Клієнтом і у спосіб обраний Клієнтом у відповідному Замовленні на такий Товар;

4.4.4. в строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Клієнту або Отримувачу Товару замовленого Клієнтом якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі супровідні документи,

4.4.5. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

5. Вартість Товару та порядок оплати

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу, наводиться на веб-сайті: www.budu.in.ua, що є невід’ємною частиною даного Договору і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.

5.3. Оплата Товару за даним Договором проводиться з обов’язковим Розстрочки платежу, що оформлюється на підставі відповідного Договору Клієнта з Банком.

5.4. Компанія має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу (далі – Розпродаж).

5.5. Компанія має право пропонувати Клієнтам придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Клієнтам у разі придбання конкретного визначеного Компанією Товару придбати інший визначений Компанією Товар за зниженою вартістю (далі – Акційні пропозиції).

5.6. Якщо Клієнт замовив Товар з доставкою, до вартості цього Товару включається вартість його доставки до місця та у спосіб, визначені Клієнтом у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Клієнту разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки можуть зазначатись як окремо, так і разом.

5.7. Невиконання Клієнтом своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Клієнта від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Компанії, що виникли внаслідок прийняття Клієнтом пропозиції Компанії щодо укладання даного Договору.

5.8. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України. Компанія може, для зручності інформування деяких Покупців, зазначати також ціну в іноземній валюті, при цьому сума, що підлягає сплаті в гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу.

6. Приймання-передача Товару

6.1. Якщо Клієнт замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений Товар за адресою Компанії, зазначеній у Розділі «Контакти» на веб-сайті: www.budu.in.ua

6.2. Доставка Товару здійснюється Компанією у спосіб та до місця, визначеного Клієнтом у відповідному Замовленні на Товар.

6.3. Отримувачем Товару замовленого Клієнтом є Клієнт або Отримувач Товару.

6.4. Вартість доставки замовленого Клієнтом Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Клієнтом у відповідному Замовленні на Товар.

6.5. Доставка замовленого Клієнтом Товару здійснюється Компанією власними силами або за допомогою залучених Компанією на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Клієнтом у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

6.6. Доставка та вручення (передання)замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта».

6.7. Товар вручається (передається) Клієнту або Отримувачу Товара в упакованому вигляді.

6.8. Вручення (передання)замовленого Товару Клієнту або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

 • оплати Клієнтом ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
 • пред’явлення Клієнтом або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу.

6.9. Під час вручення (передання) замовленого Товару Клієнту або Отримувачу Товару Компанія або залучені Компанією на партнерських засадах кур’єри та служб доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Клієнта проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар.

6.10. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Клієнтом Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Клієнт має право за власним вибором:

 • відмовитись від даного Договору;
 • вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Клієнтом Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу.

6.11. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Клієнтом Замовленню на цей Товар, Клієнт або Отримувач Товару підписує:

 • другий примірник Акта приймання-передачі Товару (або іншого документу, що визначить Компанія, який буде підтверджувати факт приймання-передачі Товару) та передає його Компанії,
 • або документ встановленої форми залученої Компанією на партнерських засадах служби доставки.

6.12. Підпис Клієнта або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

 • отримання замовленого Товару Клієнтом або Отримувачем Товару;
 • відповідність замовленого Товару направленому Клієнтом Замовленню на цей Товар;
 • відсутність у Клієнта претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

6.13. Акт приймання-передачі може підписуватись Клієнтом простим електронним підписом у вигляді СМС-коду, що являє собою унікальну послідовність цифр, яку Компанія направляє за допомогою СМС-повідомлення Клієнту на номер телефону, зазначеного в заявці на послугу Компанії. Сторони домовились, що така процедура підпису прирівнюється до оригінального підпису акту приймання-передачі Товару.

6.14. У разі, якщо передача Товару Клієнту здійснюється кур’єрською службою, Акт прийому-передачі може бути підписаний на паперовому носії.

6.15. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Клієнта з моменту вручення (передання) цього Товару Клієнту або Отримувачу Товару.

6.16. Даний Договір в частині-купівлі-продажу вважається виконаним в момент вручення (передання) Клієнту або Отримувачу Товару замовленого Клієнтом комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Клієнтом Замовленню на цей Товар.

6.17. Відмова Клієнта або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Клієнтом Замовленню на цей Товар та/або відмова Клієнта або Отримувача Товару від підписання документів на цей Товар вважається односторонньою відмовою Клієнта від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Компанії, що виникли внаслідок прийняття Клієнтом пропозиції Компанії щодо укладання даного Договору.

7. Обмін та заміна Товару

7.1. Клієнт має право звернутись до Компанії, а Компанія має право розглянути звернення щодо викупу Компанією бувшого у вжитку Товару з одночасним наданням нового Товару (програма трейд-ін).

7.2. У разі якщо Клієнт здає Товар, який був у нього в користуванні, Компанії за програмою трейд-ін Товарів (при наявності такої програми щодо відповідної категорії, бренду та моделі Товару), вартість такого Товару може бути зарахована в якості авансового платежу Клієнта за Договором Клієнта з Банком про Розстрочення платежу. У такому випадку, вартість викупу Товару, що був у користуванні, враховується в Договорі про Розстрочення платежу, а розмір щомісячних платежів по Графіку підлягає зміні. Така заміна можлива лише за згодою Банку, з яким у Клієнта укладений Договір про розстрочення платежу.

7.3. Оцінку Товару, що був у вжитку, та надається компанії за програмою трейд-ін, здійснює Компанія. Результати оцінки повідомляються Клієнту з одночасним прорахунком нової угоди з Банком про Розстрочення платежу.

7.4. Клієнт має право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, обміняти Товар належної якості на аналогічний у Компанії, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, кольором або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

7.5. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.

7.6. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Компанією на підставі письмової заяви Клієнта, врученої особисто представнику Компанії або направленої на адресу Компанії.

7.7. Вимоги Клієнта про обмін Товару належної якості, а також вимоги Клієнта про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Компанії Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Компанією, але в будь-якому разі не пізніше 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Клієнта зазначеної в п.7.3. даного Договору заяви.

7.8. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Компанією за наявності у Клієнта відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Клієнту, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

7.9. Якщо на момент звернення Клієнта до Компанії із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Клієнту для обміну Товару не виявиться у продажу, Клієнт має право:

 • обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу в із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;
 • розірвати даний Договір в порядку, встановленому даним Договором.
 • здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Інтернет-магазині. При цьому Компанія зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Клієнта.

7.10. Повернення Клієнтом Товару належної якості, а також повернення Клієнтом Товару з істотним недоліками у зв’язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється в порядку, встановленому даним Договором.

8. Порядок розірвання Договору

8.1. Клієнт має право розірвати даний Договір у випадках і в строки, встановлені чинним законодавством України, повідомивши про це Компанію в порядку, встановленому даним Договором.

8.2. Повідомленням про розірвання даного Договору вважається заява Клієнта про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Компанії в порядку, встановленому даним Договором.

8.3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Компанією заяви Клієнта про повернення коштів, сплачених за Товар.

8.4. Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Клієнт повинен обов’язково зберегти і пред’явити Компанії відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

8.5. Розірвання Клієнтом даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Компанії в порядку, встановленому даним Договором.

9. Повернення Товару

9.1. У випадку розірвання даного Договору Клієнтом, у випадку обміну Клієнтом Товару належної якості чи обміну (заміни) Клієнтом Товару з істотними недоліками Компанія негайно повідомляє Клієнту про місце (адресу), де Товар може бути повернений.

9.2. У разі, якщо доставка Товару Клієнту здійснювалась засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта», Клієнт за рішенням Компанії повертає Товар Компанії у такий самий спосіб.

9.3. Повернення Товару повинно відбуватися Клієнтом в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

9.4. Повернений Товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.

10. Відповідальність Сторін

10.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

10.2. Компанія звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

10.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Компанії, за умови, що Компанія не могла передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

10.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, пандемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

10.5. Всі спори та розбіжності, що виникають між Клієнтом та Компанією стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення перемовин.

10.6. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення перемовин, всі спори та розбіжності між Клієнтом та Компанією щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11. Інші умови

11.1. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Компанією в будь-який момент без додаткового попередження Клієнта.

11.2. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

11.3. Укладання даного публічного Договору (акцепт Клієнтом оферти Компанії) вважається беззастережним та повним прийняттям Клієнтом всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Компанією.

11.4. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

11.5. Укладаючи даний публічний Договір Клієнт надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Компанії за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Компанії, а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Компанією.

11.6. Заповнюючи форму «Подати заявку» та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті www.budu.in.ua Клієнт надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:

 • внесення Компанією (володілець та розпорядник бази персональних даних) в базу персональних даних наданої Клієнтом інформації, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;
 • поширення Компанією інформації про Клієнта, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Компанією кур’єрам та службам доставки;
 • поширення Компанією інформації про Клієнта, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

11.7. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України